تغییر نام پردیس قم دانشگاه تهران به پردیس فارابی دانشگاه تهران

 

هیأت امنای دانشگاه تهران در جلسه مورخ 31/4/92 با تغییر نام پردیس قم دانشگاه تهران به پردیس فارابی دانشگاه تهران و نیز تغییر نام دانشكده های پردیس موافقت كرد.

در بند 22 صورتجلسه مذكور آمده است:

« هیأت امنا به استناد بند «ب» ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه، با تغییر عنوان « پردیس قم دانشگاه تهران » به « پردیس فارابی دانشگاه تهران » و همچنین تغییر عنوان دانشكده های پردیس مذكور از « دانشكده مدیریت » به « دانشكده مدیریت و حسابداری »، « دانشكده فقه و فلسفه » به « دانشكده الهیات » و « دانشكده فنی » به « دانشكده مهندسی » بدون ایجاد بار مالی و تشكیلاتی جدید موافقت نمود ».

قابل ذكر است:

ابو نصر فارابی حكیم و فیلسوف شیعه مذهب در سال 250 در وسیج نزدیك فاراب تركستان به دنیا آمد. وی در جوانی ذوق تحقیق و فراگیری فلسفه داشته و در طلب استاد و راهنما از این دارالعلم به آن دارالعلم رهسپار بوده و كاری جز مطالعه و مقصدی جز علم نداشته است.

فارابی در حدود چهل سالگی به بغداد رهسپار شده و در این زمان از علم صرف و نحو و فقه و حدیث بهره ها داشته است.

فارابی مردی زاهد بود و در كسوت درویشان زندگی می كرد و جز به تحقیق و تالیف به چیز دیگری رغبت و علاقه ای نداشت وی ده سال آخر عمر خویش را در حلب و دمشق سپری كرد و در سال 329 وفات یافت وی را با عزت و احترام در دمشق دفن كردند.

كار بزرگی را كه كندی آغاز كرده بود فارابی با متانت و قدرت ادامه داد او زبان عربی را با فلسفه آشنا كرد. فلسفه ای كه از یونانی به زبانی عربی و سریانی نقل شده بود با این زبان ها انس نداشت اگر فارابی جز این كه به زبان عربی فلسفه آموخته كاری نكرده بود قام معلمی او در عالم اسلام محرز بود.

فارابی در صدر دورانی از تاریخ و فرهنگ اسلامی قرار دارد كه از جهاتی می توان آن را دوره تجدید حیات علم و فلسفه خواند و بی مناسبت نیست كه او را معلم ثانی خوانده اند. او در حقیقت مجدد فلسفه و موسس فلسفه اسلامی است. فلسفه ای كه در عالم اسلام گسترش پیدا كرد و تاریخ آن از زمان فارابی تا كنون ادامه دارد.

در نظر فارابی فیلسوف رییس مدینه است و چنان كه خداوند عالم را اداره می كند فلیسوف هم امور مدینه را نظم می بخشد از این بیان استنباط می شود كه فارابی به فلسفه سیاسی توجه بیش تری داشته است.

شرح فارابی بر كتاب های ارسطو و همچنین تعلیقه او بر كتاب ارغنون باقی نمانده است اما آثار منطقی متین و دقیق او زمینه تدوین و تألیف كتاب های مهمی مانند منطق شفا و اساس الاقتباس را فراهم آورده است.

 

 

بازگشت به صفحه اصلی اخبار بازگشت به صفحه اصلی سایت

 
 
 

صفحه اصلی سایت | اخبار دانشگاه تهران | روابط عمومی دانشگاه تهران

© 2002-2010, Informatic Center, Qom Campus , Qom, Iran. All Rights Reserved. | Contact us